Msza święta

Św. Jana XXIII, papieża

św. Jan XXIII

Antyfona na wejście por. Syr 45, 2

Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go pasterzem, aby posiadł godność kapłańską na zawsze.

Kolekta

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan XXIII, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? l

Czytanie z Listu
św. Pawła Apostoła do Galatów
Ga 3, 1-5

O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełniania Prawa za pomocą uczynków czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?
Oto słowo Boże.

Psalm (Łk 1, 68-75)

R/ Wielbijmy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swojego sługi Dawida.
R/

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków.
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.
R/

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze.
Na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu Abrahamowi.
R/

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca. abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja.

Proście, a będzie wam dane. l

Słowa Ewangelii
według św. Łukasza
Łk 11, 5-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie». Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Janowi XXIII, przynosimy dary na Ofiarę, która gładzi grzechy całego świata, wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta Ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na Komunię J 21, 17

Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.

Modlitwa po Komunii

Panie Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w dzień świętego Jana XXIII, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.