Msza święta

Św. Mikołaja, biskupa

Wspomnienie

Św. Mikołaj

Antyfona na wejście Ez 34, 11.23-24

Będę szukał mich owiec i ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie prowadził. Ja, Pan, będę ich Bogiem.

Kolekta

Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem świętego Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy bez przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie
z Księgi proroka Izajasza
Iz 26, 1-6

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: „Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło. Podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich”.
Oto słowo Boże.

Psalm 118

R/ Błogosławiony, idący od Pana.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
R/

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.
R/

O Panie, Ty nas wybaw,
O Panie, daj nam pomyślność.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem!
I daje nam światło.
R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko. Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii
według św. Mateusza
Mt 7, 21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu w dzień świętego Mikołaja, niech eucharystyczna Ofiara wyjedna nam przebaczenie i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na Komunię J 15, 16a

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Modlitwa po Komunii

Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Mikołaja wyznawali to, w co on wierzył, i pełnili to, czego on nauczał. Przez Chrystusa, Pana naszego.