Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone.

Psalm 119 9-16

Prawo Boże moją mądrością

Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? * Przestrzegając słów Twoich, Panie.

Z całego serca swego szukam Ciebie, *
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.

W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.

Błogosławiony jesteś, Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.

Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.

Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.

Będę się radował z Twoich ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Iz 2, 11

Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego.

Kantyk Maryi

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Łk 1, 46-55

Prawo wyjdzie z Syjonu i z Jeruzalem słowo Pana. (Iz 2, 3)

Prośby

Ojcze święty, wejrzyj na swój Kościół, przyjdź i nawiedź tę winorośl, którą zasadziła Twoja prawica.

R/M O Panie, niech przyjdzie królestwo Twoje.

Boże wierny, pamiętaj o wszystkich synach Abrahama, i spełnij obietnicę, jaką dałeś ich przodkom. R/

Boże najłaskawszy, wejrzyj na wszystkie ludy, niechaj Cię wielbią za Twoje miłosierdzie. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy za wstawiennictwem świętego Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy bez przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona Maryjna

Pod Twoją obronę...