Piątek, 8 listopada

Piątek XXXI tygodnia zwykłego

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą,
Krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś,
Aby wypełnić wolę Twego Ojca,
Który Cię posłał.

Przemień swą łaską ból raniących cierni
W źródło nadziei i wiary pokornej;
Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną
I radość wróci.

Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu
Obraz światłości prawdziwej ojczyzny,
Którą znajdziemy na odległym brzegu
Pełnym pokoju.

Nakarm nas, Panie, Twoim świętym Ciałem,
Napój kielichem Twej Krwi życiodajnej,
Obdarz siłami, byśmy nie ustali,
Dążąc Twym śladem.

Psalm 100

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy).

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu
z weselem.

Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,

Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie
i błogosławcie Jego imię.

Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 2 Kor 12,9b-l0

Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

Pan lud swój nawiedził i wyzwolił.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wznieśmy oczy ku Chrystusowi, który dla zbawienia swojego ludu narodził się, umarł i powstał z martwych. Z ufnością skierujmy do Niego nasze błagania:

R/M Zbaw lud swój, Panie.

Błogosławiony jesteś, Jezu, Zbawco ludzi,
który za nas podjąłeś mękę
i śmierć na krzyżu, i odkupiłeś nas Najdroższą Krwią swoją. R/

Zbawco ludzi, Ty obiecałeś nam udzielić wody,
która tryska ku życiu wiecznemu, wylej swego Ducha na wszystkich ludzi.
R/

Zbawco ludzi, udzielaj siły i cierpliwości
chorym
i ubogim, którzy Cię naśladują
w dźwiganiu krzyża. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Wszechmogący Ojcze, przeniknij nasze serca, abyśmy żyjąc w świetle Twojej nauki, szli za Twoim Synem, naszym przewodnikiem i władcą. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.