Medytacja dnia

Ewangelia nie jest traktatem o gospodarowaniu

Oczywiście Ewangelia nie jest traktatem o gospodarowaniu. Jest objawieniem Prawdy Bożej, przyniesionej przez Chrystusa od Ojca, który jest w niebie. Jest pouczeniem, jak mamy przejść przez ziemię do Ojca, który jest w niebie. Ewangelia ma przedziwną właściwość przenikania duchem Bożym serc ludzkich. Pobudza nas do wyjścia z siebie i spotkania się z innymi, do podania im dłoni, do uśmiechu życzliwego, do podzielenia się chlebem, do służenia radą i wszechstronną pomocą.

Chociaż więc Ewangelia nie jest traktatem ekonomicznym czy systemem gospodarczym, ale jako Dobra Nowina, Duchem Bożym ma przenikać wszystkie – a więc i ekonomiczne – dziedziny życia ludzkiego i usprawnić je tak, aby człowiek człowiekowi był bratem i dzielił się z każdym sercem i chlebem. Wszyscy mamy wspólnego Ojca w niebie, który posłał Syna swojego i Brata naszego, Jezusa Chrystusa na ziemię. A Chrystus przypomniał nam najważniejsze przykazanie, jednoczące wszystkich: „Będziesz zmiłował Pana Boga Twego. Będziesz miłował Pana Boga twego… Będziesz miłował po Bożemu bliźniego twego jako samego siebie”.

Z rozproszonej masy ludzkiej powstaje przez wiarę wspólnota, zjednoczenie serc i myśli w obliczu Boga. Wiara w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, ma wielkie znaczenie dla wszystkich dziedzin życia i oddaje ona największą przysługę rodzinie ludzkiej, jednocząc ją we wspólnej trosce o innych.

Duchem Ewangelii ożywione są wszystkie wysiłki Kościoła, ale nie wystarczy znać tylko naukę Ewangelii, trzeba uruchomić w sobie moce konieczne do jej wykonania. Trzeba zdobyć się na czyn! Wiara bez uczynków martwa jest. 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński

Kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski († 1981). Fragment homilii wygłoszonej w kościele w Lisowie, w 100. rocznicę urodzin ks. Wacława Blizińskiego, 28.07.1970 r.