Msza święta

Piątek XXXI tygodnia zwykłego

Przypowieść o nieuczciwym rządcy pokazuje nam, jak bardzo ludzie potrafią być przebiegli w zabieganiu o sprawy tego świata. Często są zdolni do wielu poświęceń, wykazują się niezwykłym sprytem, by osiągnąć upragniony cel. A my, uczniowie Jezusa, czy z taką samą gorliwością zabiegamy o Boże królestwo?

Antyfona na wejście Ps 38,22-23

Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje.

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz,
że wierni Twoi godnie Ci służą;
daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia,
które obiecujesz. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą
żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Listu
św. Pawła Apostoła do Rzymian
Rz 15,14-21

Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który stara się przypomnieć wam pewne sprawy na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.

Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusa.

A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane: „Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go”.

Oto słowo Boże.

Psalm 98

R/ Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego. R/

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć
i na wierność swoją
dla domu Izraela.
R/

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj
z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie
i grajcie. R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii
według św. Łukasza
Łk 16,1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».

Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu». Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?» Ten odrzekł: «Sto korców pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt».

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła”.
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, niech ta Eucharystia
wzniesie się do Ciebie jako Ofiara czysta
i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na KomunięPs 16,11

Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości przy Tobie.

Modlitwa po Komunii

Panie, nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.