Sobota, 9 listopada

Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Chrystus z nieba jest posłany
Jako podwalina
I węgielny kamień gmachu
Bożego Kościoła;
Syjon, wierząc weń niezłomnie,
Przyjął Go
z weselem.

Całe miasto miłe Panu,
Które On uświęca,
Pełne hymnów uwielbienia
I pieśni radosnych,
Boga
w Trójcy Jedynego
Głosi wciąż gorliwie.

Wejdź do tej świątyni, Boże,
Gdy wzywamy Ciebie;
W swej dobroci przyjmij hołdy
Pokornej modlitwy;
Nieustannie zlewaj na nas
Strumień swojej łaski.

Psalm 87

Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4,26).

Gród Jego wznosi się na świętych górach, †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.

„Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.

Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził”.

O Syjonie powiedzą: †
„Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia”.

Pan zapisuje w księdze ludów: *
„Oni się tam narodzili”.

I tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są
w tobie”.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Iz 56,7

Przyprowadzę ich na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Pana rozradowany. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Niebieski Gospodarzu winnicy, otaczaj ją opieką i rozszerzaj, aby napełniła całą ziemię.

R/M Oto jest dom Boży i brama do nieba.

Wiekuisty Pasterzu, strzeż swojej owczarni,
zgromadź wszystkie owce wokół Twojego Syna, jedynego Pasterza.
R/

Wszechmocny Siewco, rzucaj ziarno słowa
na swoją rolę, niech przyniesie plon obfity
w dniu ostatecznego żniwa. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.