Msza święta

Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Gdy po trzech wiekach prześladowań Kościół odzyskał wolność, cesarz Konstantyn Wielki ofiarował papieżowi starożytny pałac Lateranów i wzniósł przy nim bazylikę ku czci Zbawiciela, którą papież Sylwester uroczyście konsekrował 9 listopada 324 r. Ponieważ przy bazylice wzniesiono chrzcielnicę poświęconą św. Janowi Chrzcicielowi, stał się on drugim patronem bazyliki; trzecim jest św. Jan Ewangelista. Przy bazylice laterańskiej koncentrowało się życie Kościoła przez tysiąc lat, a stary pałac służył jako rezydencja papieży. Odbyło się tam wiele synodów rzymskich i pięć soborów powszechnych. Chociaż papieże przenieśli się do Watykanu, bazylika na Lateranie pozostaje katedrą Rzymu, matką i głową wszystkich kościołów świata.

Antyfona na wejście Ap 21,2

Ujrzałem miasto święte, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, ozdobione jak oblubienica przystrojona dla swego męża.

Chwała na wysokości… str. 205

Kolekta

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni
przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, pomnóż
w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie
z Księgi proroka Ezechiela Ez 47,1-2.8-9.12

Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

Anioł rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”.
Oto słowo Boże.

Psalm 46

R/ Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
najpewniejszą pomocą
w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali,
choćby zatrzęsła się ziemia
i góry spadły w otchłań morza. R/

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest
w Jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże
o świcie. R/

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.
R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii
według św. Jana
J 2,13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, przyjmij złożone dary,
umacniaj przez swoje sakramenty tych,
którzy się tutaj modlą
spełniaj ich pragnienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja na rocznicę poświęcenie kościoła

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe,
a dla nas zbawienne,
abyśmy Tobie składali dziękczynienie
i Ciebie wychwalali Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
W Twojej dobroci dla ludzi mieszkasz
w domu modlitwy, aby Twoja łaska,
której stale nam udzielasz, uczyniła
z nas
świątynię Ducha Świętego
jaśniejącą blaskiem cnotliwego życia.
Nasze ziemskie świątynie są obrazem Kościoła, Oblubienicy Chrystusa, którą nieustannie uświęcasz, aby weszła do Twojej chwały,
jako matka radująca się
z niezliczonych dzieci.
Dlatego
z Aniołami i wszystkimi Świętymi
wysławiamy Ciebie, razem
z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa
i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie
w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Antyfona na Komunię por. 1 Kor 3,16-17

Jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy.

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, Ty chciałeś,
aby Twój Kościół na ziemi był zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem,
a przez udział
Najświętszym Sakramencie uczyń nas świątynią Twojej łaski i pozwól nam wejść do przybytku
Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.