Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

O Jeruzalem szczęśliwe,
Które zwiesz się „Pokój”,
Zbudowane jesteś
w niebie
Z żyjących kamieni,
Otoczone aniołami
Jak orszakiem ślubnym.

Miasto Boże, pełne chwały,
Idziesz na swe gody,
By się stać oblubienicą
Bożego Baranka;
Twoje mury
i ulice
Z najczystszego złota.

Bramy błyszczą blaskiem pereł
I otworem stoją
Dla każdego, który wejdzie
Bogaty
w zasługi,
W ziemskim życiu cierpiąc mężnie
Dla imienia Pana.

Mistrz wygładza każdy kamień
Uderzeniem ciosów,
Spaja go
z innymi w jedność
Wznoszonej świątyni;
Wszystkie mają trwać na zawsze
W miejscu wyznaczonym.

Psalm 122

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12,22).

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto
i ściśle zabudowane.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †
aby zgodnie
z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją
w pokoju, którzy cię miłują.

Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój
z tobą!”

Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się
o dobro dla ciebie.

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Ap 21,1a.2-3.22.27

Ujrzałem Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie «Bogiem z nimi»”. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

Kantyk Maryi (okładka str. A)

Święty jest dom Pana, w którym się wzywa Jego imienia; tutaj Bóg jest obecny wśród swojego ludu.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Panie Jezu, Ty zbudowałeś swój dom na skale, umacniaj wiarę i nadzieję Twojego Kościoła.

R/M Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Jezu, z Twojego boku wypłynęła krew i woda, odradzaj swój Kościół przez sakramenty Nowego i Wiecznego Przymierza. R/

Panie Jezu, Ty jesteś obecny wśród tych,
którzy się gromadzą
w imię Twoje,
wysłuchaj swój Kościół, gdy jednym głosem
modli się do Ciebie.
R/

Panie Jezu, Ty razem z Ojcem mieszkasz
w sercach miłujących Ciebie, utwierdzaj swój Kościół w Boskiej miłości. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Antyfona z rytu ambrozjańskiego
na wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,
21 listopada

Błogosławiony ród,
z którego Chrystus się narodził.
Jakże chwalebna jest Dziewica,
która zrodziła Króla niebios.

Albo:

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

V/ Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R/ Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(str. 21)