Wtorek, 12 lutego

Wtorek V tygodnia zwykłego

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Jutrzenka ziemi zwiastuje
Blaski słonecznych promieni
I ukazuje w swym świetle
Kształty
i barwy prawdziwe.

Do Ciebie, Słońce przedwieczne,
Chryste wszechmocny
i żywy,
Wznosimy nasze modlitwy,
Pewni, że Ty nas oświecisz.

Mądrości Ojca, o Słowo,
Przez które wszystko istnieje
I swoim ładem pociąga
Serca
i myśli człowiecze.

Pragniemy z Twoją pomocą
Stać się synami światłości
I złożyć czynem świadectwo
Ojca dobroci
i łasce.

Psalm 33

Wszystko przez Słowo się stało (J 1,3).

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.

Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie
o dziesięciu strunach.

Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.

On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.

On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu
w zbiornikach.

Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.

Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał,
i zaczęło istnieć.

Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.

Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.

On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.

Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.

Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,

Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą
i tarczą.

Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej
w Tobie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Rz 13,11b.12-13a

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień.

Kantyk Zachariasza

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Łk 1,68-79

Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, jak zapowiedział przez usta swoich proroków.

Prośby

Królu wszechmocny, Ty przez chrzest obdarzyłeś nas godnością królewskiego kapłaństwa, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie pochwalną ofiarę.

R/M Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Królu wszechmocny, wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań, daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. R/

Królu wszechmocny, wspomagaj nas, abyśmy nikogo dziś nie zasmucili, lecz byli dla wszystkich przyczyną radości. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.