Środa, 15 maja

Środa IV tygodnia Wielkanocy

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.

Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi
i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.

Jak lud wybrany po przejściu morza
Dotarł do ziemi obietnic Boga,
Tak my, zrodzeni
w paschalnym źródle,
Naszą ojczyznę znajdziemy
w niebie.

Psalm 108

Ponieważ Syn Boży został wyniesiony ponad niebiosa, Jego chwała jest głoszona po całej ziemi (Arnobiusz).

Gotowe jest serce moje, Boże, †
gotowe jest serce moje, *
zaśpiewam psalm
i zagram.

Zbudź się, duszo moja, †
zbudź się, harfo
i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.

Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.

Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.

Wznieś się ponad niebiosa, Panie, *
nad całą ziemię Twoja chwała.

Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
wspomóż nas Twoją prawicą
i wysłuchaj.

Bóg przemówił w swojej świątyni: †
„Będę się radował
i podzielę Sychem, *
a dolinę Sukkot wymierzę.

Do mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, †
Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
Juda berłem moim.

Moab jest moją misą do mycia, †
na Edomie mój but postawię, *
zatriumfuję nad Filisteą!”

Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
Któż mnie doprowadzi do Edomu?

Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.

Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Rz 6,8-11

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

Ant. Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Boże, Ojcze światłości, z wdzięcznością wielbimy Cię za to, że nas wezwałeś do swojego przedziwnego światła, abyśmy dostąpili Twego miłosierdzia.

R/M Oświeć nas, Panie, chwałą Chrystusa.

Boże, mocą Ducha Świętego oczyszczaj i wspieraj wysiłki ludzkiej rodziny, która pragnie uczynić swe życie bardziej godnym człowieka. R/

Boże, gdy rozpoczyna się nowy dzień, napełnij nas swoim zmiłowaniem, abyśmy dzisiaj z radością głosili Twoją chwałę. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych i szczęściem sprawiedliwych, wysłuchaj naszego błagania i obdarz nas hojnie obiecaną łaską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.