Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.

Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo
z ziemią.

Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc
w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.

Psalm 119145-152

Kto poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? (Rz 11,34).

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.

Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.

Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność
w Twoich słowach.

Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.

W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.

Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.

Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 1 J 5,5-6a

Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.

Kantyk Maryi (okładka str. A)

Ant. Bóg nie posłał na świat swego Syna, aby świat potępił, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Zanośmy pokorne prośby do Boga, który w swoim zmartwychwstałym Synu obdarzył nas wiecznym życiem.

R/M Przez zwycięstwo Chrystusa zbaw odkupionych.

Byliśmy jak zbłąkane owce, a Ty Boże nas przyprowadziłeś do Chrystusa, Pasterza i Stróża dusz naszych, zachowaj nas w wierności dzięki trosce pasterzy Kościoła. R/

Boże, Ty powołałeś do siebie Szczepana, który wyznał, że widzi Jezusa stojącego po Twojej prawicy, przyjmij naszych zmarłych, którzy Ciebie oczekiwali z wiarą i miłością. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych i szczęściem sprawiedliwych, wysłuchaj naszego błagania i obdarz nas hojnie obiecaną łaską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna (str. 20)