Czwartek, 11 lipca

Św. Benedykta, opata, patrona Europy

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Roztropny mistrzu, mądry prawodawco,
Który nad światem jaśniejesz zasługą,
Napełnij znowu ziemię, Benedykcie,
Światłem Chrystusa.

To dzięki tobie nowy ład zakwitnął
Między ludami, co jedność znalazły,
Skłoniłeś bowiem wszystkie do przyjęcia
Prawa Bożego.

Wezwałeś ludzi wolnych i poddanych,
Aby się stali uczniami Jezusa;
To ich złączyła
w pracy i modlitwie
Reguła święta.

Niech już narody za przewodem twoim
Pilnie pracują
w braterskiej przyjaźni;
Niech znajdą radość, rozwijając
w pełni
Dary pokoju.

Niech będzie chwała Ojcu i Synowi
Razem ze Świętym Płomieniem miłości,
Gdyż Bóg
w swej łasce hojnie cię obdarzył
Blaskiem wielkości.

Psalm 113

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1,52).

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz
i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza *

i dźwiga z gnoju ubogiego, By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Rz 12,1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Kantyk Zachariasza Łk 1,68-79

Był mąż czcigodny imieniem Benedykt, obdarzony łaską i prawdziwie błogosławiony.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Ty, Panie, zechciałeś upodobnić się do nas we wszystkim oprócz grzechu, Panie Jezu, zmiłuj się nad nami.

R/M Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

Ty, Panie, nas wszystkich powołałeś do doskonałej miłości, Panie Jezu, obdarz nas świętością. R/

Ty, Panie, nam poleciłeś, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata, Panie Jezu, bądź naszą
światłością.
R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.