Msza święta

Św. Benedykta, opata, patrona Europy

Święto

Św. Benedykt

Antyfona na wejście Ps 16,5-6

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie moje dziedzictwo.

Chwała na wysokości... str. 212

Kolekta

Boże, Ty nam dałeś w świętym Benedykcie,
opacie, wzór ewangelicznej doskonałości, spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie
z Księgi Przysłów Prz 2,1-9

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.
Oto słowo Boże.

Psalm 34

R/ Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni
i niech się weselą. R/

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego,
a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
R/

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje
w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
R/

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju
i dąż do niego. R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii
według św. Mateusza
Mt 19,27-29

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Boże, nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce
święty Benedykt oczyścił się
z nałogów
grzesznego człowieka
i przyodział nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo, spraw,
abyśmy się podobnie odnowili
i godnie złożyli
Tobie Ofiarę pojednania. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Antyfona na Komunię por. Mt 19,28-29

Zaprawdę powiadam wam: Wy, którzy opuściliście wszystko poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym
Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy, spraw, abyśmy za przykładem świętego Benedykta zawsze szukali przede wszystkim Ciebie,
wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków.