Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Między świętymi zwieńczony nagrodą,
W dzień uroczysty przyjmij nasze hołdy;
Twa doskonałość jaśnieje na niebie,
O Benedykcie!

Jeszcze w młodości dojrzałym się stałeś,
Złe pożądania nie zwabiły ciebie;
Ducha wznosiłeś ku górze, wzgardziwszy
Świata marnością.

Aby nie zgrzeszyć, uszedłeś z ojczyzny,
Obcy rodzinie, zamieszkałeś
w lasach;
Tam napisałeś natchnioną mądrością
Regułę życia.

Przez nią wskazałeś, jak trzeba się poddać
Sercem ochotnym prawom Ewangelii;
Pomóż nam wszystkim podążać
z weselem
Drogą świętości.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Chwała niech będzie teraz
i na wieki,
Za to, że ciebie łaskawie obdarzył
Blaskiem wielkości.

Psalm 64

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn).

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.

Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
i przed zgrają złoczyńców.

Ostrzą oni jak miecz swe języki, †
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by
z ukrycia ugodzić niewinnego.

Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
umacniają się
w złym zamiarze.

Zamyślają potajemnie zastawić sidła †
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”

Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
podobne do przepaści jest serce
i wnętrze człowieka.

Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.

Własny język upadek im gotuje, *
a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.

Ludzie ogarnięci bojaźnią †
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.

Sprawiedliwy weseli się w Panu, †
do Niego się ucieka, *
a wszyscy prawego serca się chlubią.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Rz 8,28-30

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Kantyk Maryi Łk 1,46-55

Benedykt otrzymał błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, swego Zbawcy, bo jest z pokolenia tych, którzy Go szukają.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Panie, w dniach zamętu i trwogi umocniłeś świętego Benedykta i jego dzieło na opoce Twojego słowa, daj nam w duchu Ewangelii sprawiedliwie, rozumnie i pobożnie żyć na tym świecie.

R/M Prowadź nas, Panie, drogami pokoju.

Panie, Twój sługa, Benedykt, chciał, aby wszystkim ludziom okazywano miłość, życzliwość i szacunek, spraw, aby społeczność ludzka zrozumiała i szanowała prawa człowieka. R/

Panie, z Twojego natchnienia święty prawodawca życia monastycznego napisał regułę wyróżniającą się mądrością, umiarem i poszanowaniem człowieka, spraw, aby wszyscy stanowiący prawa odznaczali się tymi przymiotami. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna (str. 20)