Piątek, 12 lipca

Św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Nad naszym krajem słońce promienne
Głosi pochwałę świętego męża,
A krew męczeńska, którą on przelał,
Umacnia wiarę polskiego ludu.

Nie była próżna jego ofiara,
Którą zaświadczył
o Bożej prawdzie,
Gdyż nasza gleba rodzi bez przerwy
Mężnych wyznawców
i męczenników.

Jak wielki Wojciech Prusy pogańskie,
Pięciu zaś Braci lechicką puszczę,
Tak biskup Bruno śmiercią niewinną
Niegdyś uświęcił podlaską ziemię.

Niech się raduje cała Ojczyzna
Bogu składając za niego dzięki,
A dobry pasterz niechaj prowadzi
Naród Polaków pokoju drogą.

Niech Boga Ojca z Synem i Duchem
Myśl nasza wielbi przez dzień ten cały,
A święty Bruno niechaj ochrania
Wiernych krzyżowi
i Ewangelii.

Psalm 2

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4,27).

Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?

Buntują się królowie ziemi †
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu
i Jego Pomazańcowi:

„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się
z nich naigrawa,

A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:

„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.

Wyrok Pański ogłoszę: †
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.

Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.

A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:

Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,

Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 2 Kor 1,3-5

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.

Kantyk Zachariasza Łk 1,68-79

Bruno wyruszył do ludów, które mieszkały w cieniu śmierci, aby poznały zbawienie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Przez Twoich męczenników, którzy dobrowolnie śmierć ponieśli dając świadectwo wierze, obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha.

R/M Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią potwierdzili swoje wyznanie wiary, daj, Panie, abyśmy zawsze zachowywali nienaruszoną wiarę. R/

Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż, poszli Twoimi śladami, spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Bruno, biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach głosząc Ewangelię poganom, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.