Msza święta

Św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Wspomnienie

Św. Bruno z Kwerfurtu

Antyfona na wejście Ps 96,3-4

Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały.

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Bruno,
biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach
głosząc Ewangelię poganom, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swe życie. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą
żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie
z Księgi Rodzaju Rdz 46,1-7.28-30

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: „Jakubie, Jakubie!”. A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, rzekł do niego: „Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy”.

Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia go. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym swym potomstwem: wziął ze sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki, całe swe potomstwo. Wysłał on przed sobą Judę do Józefa, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: „Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz”.
Oto słowo Boże.

Psalm 37

R/ Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miej ufność w Panu i czyń to co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się
w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca. R/

Pan zna dni postępujących nienagannie,
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
W czasie klęski nie zaznają wstydu,
w dniach głodu zostaną nasyceni. R/

Odstąp od złego, czyń dobrze,
abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość
i nie opuszcza swych świętych. R/

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
On ich ucieczką
w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga
i wyzwala,
wyzwala od występnych
i zachowuje,
On bowiem jest ich ucieczką.
R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Duch Święty was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii
według św. Mateusza
Mt 10,16-23

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy”.
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tej Ofierze składanej w dzień świętego Brunona, biskupa i męczennika, godnie głosili śmierć Twojego Syna, który nie tylko wzywał do męczeństwa,
lecz dał jego przykład. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Antyfona na Komunię Flp 1,20-21

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć; dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem.

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, posileni sakramentalnymi Darami pokornie Cię prosimy, abyśmy za przykładem
świętego Brunona
z miłością uczestniczyli
w męce Twojego Syna i cieszyli się owocami wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.