Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi… Amen. Alleluja.

Hymn

Dobry Pasterzu, miłosierny Panie,
Który swe owce wiedziesz na pastwiska,
Dawnych obietnic Tyś jest wypełnieniem,
Bożym Mesjaszem, Królem Twego ludu.

W Tobie obrona przed napaścią wilka,
Krzyż bowiem własny dałeś nam za oręż;
Ty swoim cieniem chronisz nas przed skwarem,
W chłodzie ogrzewasz ciepłem swego serca.

Jeśli zbłądzimy pośród cierni grzechu,
Weź na ramiona, użal się nad nami;
Rozpal ognisko, co miłością płonie,
Z ran niewierności ulecz przebaczeniem.

Psalm 138

Wniosą królowie ziemi swój przepych do Miasta Świętego (por. Ap 21,24).

Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.

Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam
w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię †
za łaskę
i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię
i obietnicę.

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.

I będą opiewać drogi Pana: *
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”

Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega
z daleka.

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz
me życie, †
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.

Pan za mnie wszystkiego dokona: †
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 1 P 4,13-14

Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.

Kantyk Maryi (okładka str. A)

Pragnę chleba Bożego, Ciała Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, pragnę pić Krew Tego, który jest wieczną miłością.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wysławiamy Cię, Panie, bo przelałeś swoją Krew Nowego i Wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze.

R/MChryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo w dniu dzisiejszym
dzięki Twej łasce wytrwaliśmy
w wierze. R/

Wysławiamy Cię, Panie, bo dzisiaj wielu naszych braci złączyłeś z Tobą w tajemnicy swojej śmierci. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, było dla nas źródłem męstwa w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Antyfona na wspomnienie Matki Bożej Różańcowej,
7 października

Córki Syjonu ujrzały Ją ukwieconą różami
I obwołały najszczęśliwszą ze wszystkich.

tłum. o. Leon Nieścior OMI

(str. 20)