Piątek, 14 lutego

Święto św. Cyryla, mnicha,

i Metodego, biskupa, patronów Europy

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi… Alleluja.

Hymn

Oto kapłani Boga Najwyższego,
Których On wybrał na sługi zbawienia,
Święci pasterze wiernie miłujący
Swoją owczarnię.

Strzegąc troskliwie otrzymanych darów,
Zawsze gotowi na przyjście Chrystusa,
Mądrzy
i czyści, nieśli w swoich rękach
Pełni czujności stali przy podwojach,
Aby usłyszeć, gdy Pan zakołacze;
Kiedy zaś przyszedł, dom Mu otworzyli
Z wielką radością.

Tobie, o Boże, Królu nad królami,
Cześć
i majestat niech będzie na wieki;
Ciebie niech wielbi pieśnią dziękczynienia
Całe stworzenie.

Psalm 632-9

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę
i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Hbr 13,7-9a

Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

W pobożności i sprawiedliwości służyli Panu po wszystkie dni swego życia.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość, obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.

R/MOtaczaj opieką lud swój, o Panie.

Chryste, Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską, sam kieruj nami przez naszych pasterzy. R/

Chryste, Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich, umacniaj w nas życie Boże
i prowadź nas drogą świętości. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.