Msza święta

Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa,
patronów Europy

Święto

Bracia, Konstanty i Metody, pochodzili z Salonik (Grecja). Po studiach w Konstantynopolu zostali wysłani jako misjonarze na Morawy. Dla ułatwienia głoszenia Ewangelii, Konstanty przetłumaczył na język słowiański Pismo Święte i księgi liturgiczne, tworząc w tym celu nowy alfabet, zwany głagolicą. Oskarżeni o zerwanie z tradycją Kościoła, stawili się w Rzymie, gdzie uzyskali aprobatę papieża Hadriana II dla swej pracy misyjnej. Konstanty pozostał w Wiecznym Mieście, gdzie złożył profesję zakonną pod imieniem Cyryl, i gdzie zmarł 14 lutego 869 r. Metody dalej pracował wśród Słowian, jako arcybiskup i legat papieski. Umarł 6 kwietnia 885 r. w Welehradzie na Morawach. Obu określa się mianem apostołów Słowian.

Antyfona na wejście

Święci mężowie stali się przyjaciółmi Boga, gorliwie głosząc prawdę Bożą zasłużyli na wieczną chwałę.

Chwała na wysokości… str. 207

Kolekta

Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie
do światła Ewangelii, otwórz nasze serca
na zrozumienie Twojego słowa
i uczyń z nas
lud zjednoczony
w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie
z Dziejów Apostolskich Dz 13,46-49

Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.
Oto słowo Boże.

Psalm 117

R/ Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki. R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza Łk 10,1-9

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, wejrzyj na dary, które składamy Twojemu majestatowi wspominając świętych
Cyryla
Metodego, spraw, aby się stały znakiem
nowej ludzkości pojednanej
z Tobą przez miłość.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

I Prefacja o Świętych
Chwała Świętych

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe,
a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie
składali dziękczynienie
i Ciebie wychwalali, Panie,
Ojcze niebieski, wszechmogący
i miłosierny Boże. W zgromadzeniu Świętych jaśnieje Twoja chwała,
bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi,
które nagradzasz.
W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo
udzielasz nam pomocy,
a we wspólnocie z nimi
dajesz nam obiecane dziedzictwo.
Umocnieni przez tak licznych świadków,
toczymy zwycięski bój
z wrogami zbawienia,
aby osiągnąć razem ze Świętymi niewiędnący
wieniec chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego
z Aniołami, Archaniołami
i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę,
razem
z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa
i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie
w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Antyfona na Komunię Por. Mk 16,20

Uczniowie poszli i głosili Ewangelię, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Modlitwa po Komunii

Boże, Ojcze wszystkich narodów, Ty
przez jeden Chleb
i jednego Ducha czynisz nas dziedzicami i uczestnikami wiecznej uczty, spraw,
za wstawiennictwem świętych Cyryla
i Metodego,
aby wszystkie Twoje dzieci trwając
w tej samej
wierze budowały Królestwo sprawiedliwości
i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.