Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Bracia wybrani przez Boga,
Miłością Jego złączeni,
Poszli
w odległe krainy,
By głosić wiarę Chrystusa.

Pan ich obdarzył mądrością,
Zapałem, wiedzą
i męstwem,
Aby pogańskim narodom
Wskazali drogę do Niego.

Błogosławieństwem się stali
Dla Słowian wielkiej rodziny,
Której przynieśli Nowinę
I dali język modlitwy.

Dzisiaj niech swoją opieką
Otoczą ludzi
w udręce,
Aby cierpienie wydało
Stokrotny owoc dla nieba.

Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki,
Sława zaś Bożym posłańcom
Za dar zbawiennej nauki.

Psalm 112

Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5,8-9).

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona
z chwałą będzie jego potęga.

Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta
i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 1 P 5,1-4

Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Kantyk Maryi (okładka str. A)

Oto są mężowie święci i słudzy Boga, którzy okryli się chwałą głosząc Jego prawdę, a słowa przez nich zapisane otwarły dla wielu bramy niebios.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy, spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.

R/MZachowaj lud swój, o Panie.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu,
gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie, przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj
i uświęcaj swój Kościół. R/

Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha, napełnij
Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu.
R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Antyfona na Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego

Bądź pozdrowiona, łaski pełna,
Boża Rodzicielko, Dziewico.
Z Ciebie wzeszło Słońce sprawiedliwości
I oświeciło przebywających w ciemności.

Raduj się, sprawiedliwy starcze Symeonie,
Bo trzymasz na rękach Wybawcę dusz naszych,
Który przynosi łaskę zmartwychwstania.

tłum. o. Leon Nieścior OMI

Albo:

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

V/ Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R/ Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Albo:

Ave, Regina cælorum,

Ave, Domina Angelorum,

Salve, radix, salve, Porta,

Ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,

Super omnes speciosa,

Vale, o valde decora,

Et pro nobis Christum exora.

V/ Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

R/ Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Witaj, niebios Królowo,

Witaj, Pani aniołów,

Witaj, Różdżko, witaj Bramo,

Jasność zrodziłaś światu.

Ciesz się, Panno chwalebna,

Ponad wszystkie piękniejsza,

Witaj, o Najśliczniejsza,

Proś Chrystusa za nami.

V/ Dozwól mi chwalić Cię, o Pani święta.
R/ Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Antyfonę odmawia się od Oczyszczenia NMP do Wielkiego Czwartku

(str. 21)