Czwartek, 26 marca

Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie:
Panie, wysłuchaj pokornej modlitwy;
Bo jeśli winy zachowasz
w pamięci,
Któż się ostoi?

Wszak Ty przebaczasz niewierność i błędy,
Pragniesz nas darzyć bezmiarem swej łaski,
Bo chcesz, by
z pełną miłości bojaźnią
Tobie służono.

Więc pokładamy niezłomną nadzieję
W Twojej litości dla serc uniżonych
I wyglądamy radosnej jutrzenki
Dnia świętej Paschy.

Psalm 147 A

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.

Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych
z Izraela.

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.

On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.

Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.

Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.

Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.

On niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,

Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.

On bydłu pokarm daje, *
pisklętom kruka to,
o co wołają.

Nie kocha się w sile rumaka *
ani
w potędze męża.

Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
którzy ufają Jego dobroci.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 1 Krl 8,51-53a

Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzictwem. Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu, Izraela, abyś nas wysłuchał, ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty wybrałeś sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów świata.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Boże, Przyjacielu ludzi, spraw, abyśmy przyczyniali się do wzrostu wspólnego dobra ludzkości i we wszystkim szukali najpierw Twojego królestwa.

R/M Pamiętaj, Panie, o swoich dzieciach.

Boże, spraw, aby nasze pragnienia
zawsze się zwracały ku Chrystusowi,
który stał się dla nas źródłem żywej wody.
R/

Boże, odpuść nam nasze nieprawości
i prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić Święta Wielkanocne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.