Medytacja dnia

Wszystko zawiera się w Modlitwie Pańskiej

Ten, co mówi: „Okaż się wielkim wobec wszystkich narodów, jak wielkim okazałeś się wobec nas”, oraz: „Prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni”, cóż innego powiada jeśli nie: „Święć się Imię Twoje”?

Kto mówi: „O Boże mocy, odnów nas i okaż Twoje oblicze, a będziemy zbawieni”, cóż innego mówi jak: „Przyjdź królestwo Twoje”?

Kto mówi: „Prowadź me ścieżki według Twego słowa, niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość”, cóż innego mówi jeśli nie: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”?

Kto mówi: „Nie dawaj mi bogactwa ani nędzy”, cóż innego mówi niż: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”?

Kto mówi: „Pamiętaj, Panie, na Dawida i cały trud jego”, albo: „Panie, jeśli to uczyniłem, jeśli nieprawość jest na moich rękach, jeśli uczyniłem zło moim prześladowcom”, cóż innego mówi jak: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”?

Kto mówi: „Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, Boże, i broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają”, cóż innego mówi jak: „Wybaw nas od złego”?

Tak więc jeślibyś zechciał zbadać wszystkie modlitwy znajdujące się w Piśmie Świętym, sądzę, że nie znalazłbyś niczego, co nie mieściłoby się i nie było podane w Modlitwie Pańskiej. Toteż można w modlitwie posługiwać się różnymi słowami, prosząc o te same dary, ale nie można prosić o inne.

Takie modlitwy powinniśmy zanosić do Boga za nas samych, za naszych bliskich, a nawet, ponad wszelką wątpliwość, także za nieprzyjaciół, jakkolwiek w sercu modlącego może się pojawić lub przeważać w stosunku do tej czy innej osoby raz jedno, raz drugie uczucie, w zależności od bardziej lub mniej ścisłego związku pokrewieństwa albo przyjaźni.

Wiesz już zatem – jak sądzę – nie tylko, jak masz się modlić, ale także, o co masz się modlić; nie dlatego, że ja pouczam, ale że poucza Pan, który wszystkich nas zechciał nauczyć.

św. Augustyn

Św. Augustyn z Hippony († 430), filozof, teolog, Ojciec Kościoła. (List do Proby, w: Godzina Czytań, Liturgia Godzin, t. IV, s. 329).