Wtorek, 30 czerwca

Wtorek XIII tygodnia zwykłego

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi… Amen. Alleluja.

Hymn

Jutrzenka ziemi zwiastuje
Blaski słonecznych promieni
I ukazuje w swym świetle
Kształty
i barwy prawdziwe.

Do Ciebie, Słońce przedwieczne,
Chryste wszechmocny
i żywy,
Wznosimy nasze modlitwy,
Pewni, że Ty nas oświecisz.

Mądrości Ojca, o Słowo,
Przez które wszystko istnieje
I swoim ładem pociąga
Serca
i myśli człowiecze.

Pragniemy z Twoją pomocą
Stać się synami światłości
I złożyć czynem świadectwo
Ojca dobroci
i łasce.

Psalm 24

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz).

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały
i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie
w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!

 „Któż jest tym Królem chwały?” †
„Pan dzielny
i potężny, *
Pan potężny
w boju”.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!

„Któż jest tym Królem chwały?” *
„Pan Zastępów, On jest Królem chwały”.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Rz 13,11b.12-13a

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, przezwyciężył śmierć, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Królu wszechmocny, Ty przez chrzest obdarzyłeś nas godnością królewskiego kapłaństwa, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie pochwalną ofiarę.

R/MPanie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Boże, wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań, daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. R/

Boże, wspomagaj nas, abyśmy nikogo dziś nie zasmucili, lecz byli dla wszystkich przyczyną radości. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.