Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi… Amen. Alleluja.

Hymn

Władco każdej pory czasu,
Jego bieg obdarzasz ładem,
Bo dla pracy dzień ma służyć,
Dla spoczynku ciemność nocy.

Daj umysłom czyste myśli,
Aby wśród podstępnej ciszy
Zło nie wkradło się do serca,
Raniąc je swym groźnym ciosem.

Dusza niech miłością płonie,
Nie poddając się pokusie,
Która przez nas dopuszczona,
Moc odbiera rozumowi.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem
z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem
i wiecznością.

Pieśń Rz 8,14-17

Synostwo Boże chrześcijan.

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, *
są synami Boga.

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, *
aby się znowu pogrążyć
w bojaźni.

Ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, *
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!

Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi, *
że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, *
dziedzicami Boga,
a współdziedzicami Chrystusa.

Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, *
to wspólnie będziemy przebywać
w chwale.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Rz 3,23-25a

Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać sprawiedliwość Jego.

Kantyk Maryi (okładka str. A)

Ukaż nam, Panie, Twoją wielką miłość, gdyż jesteś Wszechmocny i święte jest imię Twoje.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wiekuisty Pasterzu, miej pieczę nad naszym biskupem N. i nad wszystkimi pasterzami swojego Kościoła.

R/MOtaczaj opieką lud swój, o Panie.

Wejrzyj łaskawie na tych, którzy cierpią prześladowanie,
pospiesz, aby ich wyzwolić z wszelkich utrapień. R/

Zmiłuj się, Panie, nad żyjącymi w niedostatku,
daj łaknącym pożywienie.
R/

Panie, oświeć zgromadzenia, które ustanawiają prawa, niech wszystko rozstrzygają mądrze i sprawiedliwie. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Panie Boże, dzień i noc należą do Ciebie, spraw, niech w naszych sercach nieustannie jaśnieje Chrystus, Słońce sprawiedliwości, abyśmy mogli dojść do światłości nieprzemijającej, w której przebywasz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Antyfona na wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel,
16 lipca,
z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Twoja głowa jak góra Karmel,
a włosy na Twojej głowie,
związane w warkocze,
jak królewska purpura, alleluja.

tłum. o. Leon Nieścior OMI

(str. 21)