Środa, 16 września

Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi… Amen. Alleluja.

Hymn

Śpiewajmy hymny triumfu
I sławmy dzisiaj z radością
Zwycięstwo Bożych wyznawców
Nad lękiem, bólem
i śmiercią.

Jak Chrystus hańbą okryci,
Samotni wobec cierpienia,
Odważnie znieśli męczeństwo,
Bo uwierzyli miłości.

Odchodząc z ziemi w udręce
Wyznali mężnie przed światem,
Że Bóg jest dobrem najwyższym
I On im życie przywróci.

A teraz patrzą w oblicze
Swojego Mistrza
i Zbawcy,
Gdyż On im bramę otworzył
Królestwa wiecznej światłości.

Psalm 632-9

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę
i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 2 Kor 1,3-5

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

Pełna chwały jest śmierć świętych, którzy za cenę własnej krwi nabyli życie wieczne.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Przez Twoich męczenników, którzy dobrowolnie śmierć ponieśli dając świadectwo wierze, obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha.

R/MZdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią
potwierdzili swoje wyznanie wiary,
daj, Panie, abyśmy zawsze zachowywali
nienaruszoną wiarę.
R/

Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż,
poszli Twoimi śladami, spraw, Panie,
abyśmy mężnie znosili utrapienia życia.
R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników, za ich wstawiennictwem umocnij naszą wiarę i odwagę, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.