Msza święta

Świętych męczenników Korneliusza, papieża,
i Cypriana, biskupa

Wspomnienie

Św. Korneliusz i św. Cyprian

Antyfona na wejście Ps 37,39

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, On ich ucieczką w czasie utrapienia.

Kolekta

Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników, za ich wstawiennictwem umocnij naszą wiarę i odwagę, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Pierwszego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 12,31–13,13

Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; z nich zaś największa jest miłość.
Oto słowo Boże.

Psalm 33

R/ Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie
o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową,
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
R/

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo
i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
R/

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy
w Tobie. R/

Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii
według św. Łukasza
Łk 7,31-35

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali». Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał».

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”.
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu złożone ku czci Twoich Męczenników, niech Eucharystia,
która dała świętym Korneliuszowi
i Cyprianowi
moc
w prześladowaniach, zapewni nam stałość w przeciwnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na Komunię Mk 8,35

Kto straci swoje życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa.

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament,
który przyjęliśmy, udziel nam ducha męstwa,
abyśmy za przykładem świętych męczenników
Korneliusza i Cypriana, świadczyli o prawdzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.